باور چیست؟

نویسنده: علی محمدی
خدایا شکرت

باور فکری است ریشه دار که به صورت ناخود آگاه انسان را به یک عمل وا میدارد و نتیجه آن عمل ارتباط مستقیم با آن فکر دارد

آبشار امرودک یک ساعت پیاده روی در آب و رسیدن به آبشار با فشار قوی

ایمانی که عمل نیاورد ایمان نیست حرف مفت است

استاد عباسمنش